Regulamin

Regulamin Portalu PixelKrakow.pl

1. Postanowienia ogólne
a) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.pixelkrakow.pl, zwanego dalej Portalem.
b) Właścicielem i administratorem strony www.pixelkrakow.pl jest firma Poligrafia Internetowa Mariusz Król, ul. 3 Maja 4/31, 22-100 Chełm, NIP 563-22-22-631, zwana dalej Drukarnią.
1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zasady korzystania z Portalu www.pixelkrakow.pl
2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi Drukarni jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz rejestracja na stronie www.pixelkrakow.pl. Rejestracji można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub poprzez logowanie przez portal facebook. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.2. Klientami Drukarni mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. Czynności w ich imieniu mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby. Dokonywanie za pośrednictwem Drukarni czynności prawnych przez osobę nie mającą prawa do ich dokonywania będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.3. Portal może w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawić lub ograniczyć Klienta praw do korzystania z Drukarni w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu, w szczególności, gdy Klient:
a) dopuścił się za pośrednictwem Drukarni naruszenia dóbr osób trzecich, b) podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe dane, c) nie miał prawa do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, d) swoim zachowaniem godzi w dobre imię Drukarni.
2.4. Zabrania się powtórnej rejestracji Klienta, który został pozbawiony prawa do korzystania z Drukarni bez uprzedniej zgody Drukarni.
2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, podejmuje on środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.
2.6. Klientowi Drukarni zabrania się:
a) korzystania z Drukarni w sposób niezgodny z prawem powszechnym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
b) przekazywać Drukarni treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujących treści zabronione,
c) posługiwać się grafikami co do których nie posiada praw autorskich,
d) rozsyłać lub umieszczać w ramach Drukarni niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,
e) korzystać z Drukarni w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samej Drukarni,
f) korzystać z treści zamieszczonych na Portalu w sposób wykraczający poza własny użytek.

3. Zamówienia i realizacja
3.1. Przedmiotem zawarcia umowy z Drukarnią są towary lub usługi, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania danego zamówienia.
3.2. W celu zawarcia umowy z Drukarnią należy założyć konto na stronie internetowej www.pixelkrakow.pl, dokonać wyboru towaru lub usługi, stosownych parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może dokonać wyboru metody płatności oraz sposób dostawy podając także adres na który ma być dokonana wysyłka.
3.4. Kliknięcie przycisku „zamów” powoduje wygenerowanie automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) sumaryczną cenę brutto zamawianych towarów lub usług,
b) opis przedmiotu Zamówienia oraz jego numer,
c) sugerowaną metodę płatności oraz sposób i adres dostawy,
3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Drukarni.
3.6. Przekazanie zamówienia do realizacji uniemożliwia późniejsze odstąpienie od umowy.
3.7. Od zawartej umowy nie można odstąpić, a towarów nie można zwrócić jeśli Drukarnia prawidłowo wykonała Zlecenie.
3.8. Zamówienia można składać całą dobę, w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny akceptacji grafik oraz terminy realizacji określone są na stronie internetowej Drukarni.
3.9. Termin realizacji jest zróżnicowany dla poszczególnych Produktów i z reguły wynosi 1-3 dni roboczych. Szczegóły dotyczące terminów realizacji zostały zamieszczone na Portalu. Pixelkrakow.pl dokłada wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

4. Ceny i sposób płatności
4.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu lub usługi, oraz koszt pakowania o ile w opisie Produktu czy usługi nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów związanych z dodatkowymi opcjami np. dopłaty za wskazane godziny dostarczenia, dopłaty za wysyłkę do wielu różnych adresów i innych.
4.2. Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.
a) Klienci nowi, niezweryfikowani lub bez przyznanego kredytu kupieckiego mogą zrealizować płatność:
na zasadach przedpłaty: za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych Transferuj.pl, w tym kart kredytowych i przelewów on-line; przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto: MBank 44 1140 2004 0000 3502 4746 3786
Mariusz Król PIXELKRAKOW, ul. Bociana 6A, 31-231 Kraków
b) Stali Klienci, tj. tacy, którzy posiadają pozytywną historię współpracy (co najmniej 2 płatności uregulowane w terminie i zarazem żadnych zaległości płatniczych) realizują zamówienia na ustalonych indywidualnie zasadach płatności.
4.3. Niezbędne do zrealizowania płatności dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Transferuj.pl są automatycznie przekazywane spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
4.4. Realizacja zamówień następuje po:
– zaksięgowaniu kwoty na koncie Drukarni
– otrzymaniu informacji z systemu Transferuj.pl o zleconej płatności,
– przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres  e-mail: studio@pixelkrakow.pl
4.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
4.6. Drukarnia do celów podatkowych prowadzi ewidencję sprzedaży. Faktury wystawiane są na życzenie klienta, po zaznaczeniu i wypełnieniu formularza w momencie składania zamówienia. Dokonując zakupów na Portalu PixelKrakow.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Wystawiane przez Drukarnię faktury nie uwzględniają podatku VAT, ponieważ Drukarnia nie jest płatnikiem tego podatku.

5. Dostawa
5.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Kupując bezpośrednio w naszym sklepie (klient) automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Każdy kupujący, w celu sfinansowania transakcji zakupu, ma obowiązek zaakceptować zapisy regulaminu, w przeciwnym razie transakcja zakupu nie będzie mogła dojść do skutku. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Z reguły czas dostawy wynosi 24h, maksymalnie 2 dni.
5.3. Możliwość osobistego odbioru wydruków w jednym z punktów w Warszawie lub Żyrardowie istnieje po potwierdzeniu takiej możliwości przy składaniu zamówienia.

6. Warunki reklamacji
6.1. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać adres e-mail: studio@pixelkrakow.pl w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez Klienta.
6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
6.3. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Drukarnia udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.
6.4. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek. Gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia.
6.5. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
6.6. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.
6.7. Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnie odrzucone. Taka sytuacja może również mieć miejsce przy wznawianiu projektu do druku.
6.8. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji i jeśli taka zostanie zgłoszona zostanie przez Drukarnie odrzucona ze względu na różnice technologiczne ekranów oraz drukarek.
6.9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia, a zamówienie uznaje się za wykonane poprawnie:
– przy falcowaniu, bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania), perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania), przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
– różnice ilościowe i jakościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.
– przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni, a tym samym nie może podlegać reklamowaniu.
6.10. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany przy Kurierze sprawdzić ją. W razie stwierdzenia szkody związanej z przesyłką kurierską należy sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem, który jest podstawą reklamacji. Brak protokołu szkody jest podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

7. Pliki graficzne
7.1. Nadesłania grafik należy dokonać poprzez wysłanie ich w umówiony sposób Drukarni w postaci plików komputerowych we właściwym formacie.
7.2 Nadesłane pliki graficzne przez Klienta, nie są w żaden sposób sprawdzane przez Drukarnie. Za błędy w nich zawarte odpowiada Klient.
7.3. Drukarnia nie odpowiada za treść materiałów przesłanych oraz za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Klienta. Jeżeli jednak Zamówienie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte normy obyczajowe, a zostaną one dostrzeżone przez Drukarnie, ta ma prawo odmówić jego realizacji. Odmowa może mieć miejsce nawet po wniesieniu opłaty przez Klienta.
7.4. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na stronie danego towaru lub usługi na www.pixelkrakow.pl.
7.5. Pliki podlegają wstępnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną w Drukarni, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail wysłany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją nadesłanych plików graficznych. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plików uszkodzonych lub w błędnym formacie.
7.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających błędy w treści, nieprawidłowe logotypy itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zamówienia do realizacji i nie można przerwać procesu produkcji.
7.7. Wszystkie dane przesłane do Drukarni podlegają bezterminowej archiwizacji.
7.8. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych. Nie ponosi również odpowiedzialności za dostarczenie plików w nieprawidłowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików.
7.9. Projekty graficzne przygotowywane przez Drukarnię są darmowe przy zamówieniu wydruku w Drukarni.
W przypadku z rezygnacji z zamówienia po przygotowaniu projektu, Drukarnia pobiera opłatę za przygotowanie projektu, w kwocie:
– projekt wizytówki 30zł,
– inne projekty:  ulotki, broszury, kalendarza, logotypu 50zł
7.10. Minimalne zamówienia dla jakich klientowi przysługuje darmowy projekt graficzny podane są na stronie produktu.

8. Postanowienia końcowe
8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.
8.2. Drukarnia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.pixelkrakow.pl i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Drukarni Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: studio@pixelkrakow.pl.
8.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią, a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.

9. Definicje

1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej pixelkrakow.pl.
4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pixelkrakow.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu pixelkrakow.pl.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Poligrafią Internetową PixelKrakow, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego pixelkrakow.pl.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
9. Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2015r.